Programa

Ideari
Programa marc

Descarrega't el
Programa electoral europeu comú

Programa Europeu Comú: Resum

Preàmbul

El document del Programa Europeu Comú estableix les bases per a una Unió Europea (UE) més democràtica, justa i sostenible. Nosaltres, els pirates europeus, subratllem la necessitat de construir una UE que serveixi tant als estats membres com als seus ciutadans, ressaltant un dèficit democràtic històric que cal abordar. La nostra visió inclou un espai europeu comú per a la cultura, la política i la societat civil, protegint la diversitat cultural. També posem èmfasi en la subsidiarietat, la presa de decisions informada i la protecció dels drets de les minories.

Agricultura, Boscos, Pesca i Benestar Animal

Cap a una Europa Sostenible: Nosaltres defensem una producció d'aliments sostenible que respecti els recursos naturals com l'aigua, l'aire i la terra. Proposem un paper fort dels comitès ENVI, AGRI, PECH i REGI per protegir els recursos naturals i canviar l'explotació de la natura.

Subvencions per al Bé Comú: La Política Agrícola Comuna (PAC) ha de fomentar la diversitat natural i cultural. Les subvencions agrícoles s'han de basar en criteris de sostenibilitat, no en la superfície de terra o la producció. La producció agrícola ha de ser sostenible, amb una adaptació tecnològica als canvis climàtics.

Tecnologia i Solucions Digitals: Defensem l'accés obert a aplicacions digitals i dades finançades públicament, prohibint les patents sobre la vida. Aquestes dades inclouen informació sobre clima, sòl i aigua, que han de ser accessibles públicament.

Silvicultura: La UE ha de promoure pràctiques que preservin la biodiversitat, la retenció d'aigua i la captura de carboni als boscos. Això inclou la protecció estricta dels boscos primaris i dels arbres antics.

Benestar Animal: Proposem mesures per garantir el tractament humanitari dels animals, com la retirada gradual de l'explotació en gàbies i la prohibició de l'exportació d'animals vius a països tercers. També promovem alternatives a la carn i dietes més basades en plantes.

Pesca Sostenible: Les quotes pesqueres han de basar-se en evidències científiques per protegir la pesca a petita escala. Combatem la pesca il·legal i protegim les àrees marines amb mesures adequades.

Societat Civil

Participació Ciutadana i Govern Obert: Promovem una assemblea directa per elaborar un nou tractat de la UE, que sigui votat per referèndum. També busquem un reequilibri del poder dins de les institucions europees, amb més poder per al Parlament Europeu. Defensem la democràcia directa amb referèndums paneuropeus i la participació ciutadana en els processos legislatius.

Innovació en la Participació Política: Proposem una eina de participació electrònica que permeti la discussió pública de propostes legislatives i la presentació d'esmenes en línia. També volem reformar la iniciativa ciutadana europea per reduir les exigències de dades i garantir el dret a ser escoltat.

Anticorrupció i Contenció del Lobbisme Corporatiu: Demanem la divulgació de la influència dels grups de pressió en les decisions polítiques, amb normes estrictes d'ètica i transparència. Volem prevenir els conflictes d'interessos entre els funcionaris públics i els representants electes.

Defensa i Ciberseguretat

Capacitat de Defensa i Reducció de Dependències: La UE ha de defensar els seus interessos en matèria de seguretat, contribuint a la seguretat mundial. També volem reduir la dependència de recursos de nacions autoritàries.

Rebuig a les Armes de Destrucció Massiva: Nosaltres rebutgem la proliferació d'armes nuclears, biològiques i químiques. Donem suport a iniciatives per prohibir els sistemes d'armament autònom letal, mantenint la capacitat europea per investigar i desenvolupar tecnologies emergents.

Polítiques sobre Addiccions i Drogues

Nou Enfocament Basat en la Salut: Rebutgem la "guerra contra les drogues" per fracassada i proposem una política de drogues centrada en la salut pública. Defensem la despenalització del consum de drogues, l'accés a tractaments basats en evidències i la regulació de substàncies per garantir la seguretat i qualitat.

Reducció de Danys: Promovem serveis de reducció de danys com sales de consum de drogues i programes de teràpia substitutiva. També defensem la regulació del cànnabis per a ús personal i la teràpia assistida amb substàncies psicodèliques.

Educació, Cultura, Mitjans de Comunicació, Recerca i Coneixement Lliure

Promoció de les Llicències i la Cultura Lliure: Defensem l'ús de formats oberts i programari lliure. Promovem la digitalització del patrimoni cultural existent i l'accés gratuït a aquest.

Reforma dels Drets d'Autor: Proposem una reforma per crear un sistema just que permeti als creadors rebre compensació pel seu treball, mentre el públic té accés a recursos valuosos. Volem abolir els monopolis de la informació i protegir el dret de crear i compartir informació.

Coneixement i Educació Lliures: Defensem l'accés universal a una educació de qualitat a tota la UE, amb un enfocament en la mobilitat dels estudiants i professors. Promovem l'ús de recursos educatius sota llicències lliures i la digitalització de les institucions educatives.

Llibertat de Premsa i Pluralisme: Donem suport a normes estrictes per protegir la llibertat de premsa i el pluralisme a la UE. Volem evitar la concentració del mercat de mitjans de comunicació i garantir la imparcialitat dels continguts.

Medi Ambient, Clima i Energia

Objectius Climàtics i Sostenibilitat: Defensem una transició ràpida cap a una economia neta i circular que redueixi l'impacte ambiental a zero. Proposem l'eliminació de subvencions per a activitats que perjudiquin el clima i l'adopció de mecanismes d'ajustament de carboni a les fronteres.

Economia Circular: Promovem una economia circular basada en la reducció, reutilització i reciclatge de materials. Volem restringir l'exportació de residus a països tercers per garantir la qualitat del reciclatge.

Energia: Defensem una infraestructura energètica sostenible i fiable, amb un major ús d'energies renovables i la transició dels recursos fòssils a fonts d'energia neta. Volem garantir la independència energètica de la UE i l'eficiència energètica en totes les polítiques europees.

Economia i Finances

Entorn Econòmic Competitiu: Proposem un entorn que faciliti la resiliència i la competència, amb polítiques per prevenir la concentració excessiva de poder de mercat. Defensem la transparència en els acords comercials i el suport a les sancions econòmiques contra règims autoritaris.

Política Fiscal: S'ha d'establir una estructura fiscal que incentivi un desenvolupament sostenible a llarg termini. Proposem desplaçar la càrrega fiscal de la mà d'obra cap al capital i harmonitzar les polítiques fiscals entre les jurisdiccions europees.

Mercats Financers i Empreses Multinacionals: La regulació ha d'encoratjar la inversió en estratègies sostenibles i desincentivar les pràctiques especulatives. Volem una major transparència en els mercats financers i una regulació que eviti l'abús de posicions dominants.

Normes Pressupostàries Europees: Proposem substituir les normes actuals per avaluacions de sostenibilitat pressupostària a llarg termini. Això permetrà als estats membres implementar polítiques d'inversió malgrat els desafiaments actuals.

Integració Econòmica Europea: Defensem la mobilitat laboral, la igualtat i el desenvolupament econòmic en totes les regions europees. Volem donar suport a les infraestructures físiques i institucionals, especialment en regions transfrontereres.

Criptomonedes: Reconeixem el potencial dels actius criptogràfics en el desenvolupament econòmic. Defensem la protecció dels diners en efectiu i l'anonimat en els diners digitals.

Afers Exteriors

Cooperació Internacional: Promovem la cooperació amb països d'origen dels migrants per garantir una migració ordenada i combatre el tràfic de persones. Condemnem la criminalització de l'ajuda humanitària i defensem una política exterior basada en la democràcia i els drets humans.

Política Europea: Defensem un paper actiu de la UE en la promoció de la pau i l'estabilitat mundial. Proposem canvis per millorar la transparència i el control democràtic de les institucions de la UE. També donem suport a l'ampliació de la UE per incloure nous estats membres que compleixin els criteris d'entrada.