Ideari

L'Ideari són els principis i valors més bàsics de Pirates:

1. Defensem els drets i llibertats conquistats per les lluites anteriors a la nostra. No acceptarem cap pas enrere. Cap llei per fer front als canvis del futur pot suposar-ne una retallada, sinó un eixamplament.

2. Respectem la diferència. Defensarem que tota opinió i creença que no atempti contra la dignitat i drets de les persones no pot ser objecte de discriminació. Però tampoc defensem que alguna tingui privilegis respecte les altres. L’Estat no promourà cap religió ni participarà de cap culte organitzat.

3.Construïm una societat que neixi del consens i la solidaritat, orientada cap al bé comú, l’equitat i la inclusió. Treballarem per aconseguir la separació de poders efectiva, la justícia social, la qualitat legislativa i una administració pública oberta, transparent i eficient.

4. Creiem en la igualtat. Construirem una societat feminista on totes les persones siguin lliures i iguals en dignitat i drets, i no hi hagi cap tipus de discriminació per identitat de gènere o opció o identitat sexual.

5. Descentralitzem el poder. Acostarem la informació i les decisions a la ciutadania, permetrem la seva autodeterminació i evitarem la concentració de poder en oligarquies mitjançant mecanismes de democràcia líquida i transparència, fins a assolir una democràcia directa.

6. Redistribuïm la riquesa. Aplicarem mecanismes de redistribució que garanteixin l’existència digna i el lliure desenvolupament de les persones.

7. Legislem amb evidències i diàleg. Promourem la política basada en evidències i el pensament crític per a la creació de nova legislació i els processos participatius oberts a tota la ciutadania.

8. Eduquem en la democràcia i la igualtat. Apostarem per un sistema educatiu que prepari les noves generacions per afrontar els reptes del demà amb els valors d’aquest ideari, el respecte a totes les sexualitats, identitats de gènere i diferències culturals.

9. Cooperem per una economia humana. Fomentarem models econòmics basats en la cooperació i la col·laboració, no especulatius i sostenibles. Defensarem que les persones no són mercaderia sinó qui s’ha de beneficiar del fruit de l’esforç col·lectiu.

10. Democratitzem la tecnologia. Facilitarem l’accés a la tecnologia essencial per participar en societat, garantirem tots els drets fonamentals i completarem la migració de l’administració pública a l’ús de programari lliure i formats oberts.

11. Promovem Internet com a mitjà de comunicació universal. Defensarem la neutralitat de la xarxa com a garantia d’absència de restriccions i discriminacions per accedir a Internet.

12. Defensem als creadors. Reformarem la legislació de drets d’autor i copyright per garantir la llibertat de decisió entre l’autogestió i poder treballar amb entitats de gestió, així com també buscarem el diàleg per trobar un model que beneficiï als creadors i a la societat en el seu conjunt.

13. Considerem la R+D+I necessària per l’avanç de la societat. Reformarem el sistema de patents per evitar el seu abús per part de grans corporacions i ens oposarem a les patents de programari i sobre organismes vius o híbrids. Promourem l’accés obert a la producció científica.

14. Socialitzem la cultura, el coneixement i la informació. Despenalitzarem el lliure intercanvi sense ànim de lucre i fomentarem l’accés a la cultura com a eina eficaç per distribuir-la i promocionar-la. Alliberarem tota obra i recerca finançada amb diners públics. Promourem la neutralitat dels mitjans de comunicació, especialment els públics.

15. Acollim en llibertat, no expulsem per seguretat. Rebutjarem tota iniciativa que redueixi les llibertats a canvi de seguretat i que sigui incompatible amb els drets humans, i promourem les relacions internacionals que permetin la mobilitat universal de les persones.

16. Respectem el medi ambient. Promourem la recuperació de l’entorn natural i la sostenibilitat fonamentada en la ciència per donar suport i continuïtat per a les futures generacions. Fomentarem polítiques efectives de reducció, reutilització i reciclatge de residus, així com la recuperació dels recursos naturals explotats.Llegeix en pdf el
Document ideològic de Pirates